دسته: آمریکا

اردیبهشت ۲۱
انتخاب محل زندگی در آمریکا

ایالات متحده آمریکا از دیرباز مقصد بسیاری از مهاجران ایرانی بوده است که با انگیزه های…

اردیبهشت ۲۱
آمریکا بهتر است یا اروپا

ما کاملا مطلع هستیم که کشورهای غربی خوبی ها و نقاط مثبتی برای مهاجرت دارد اما این که…

اردیبهشت ۲۱
زندگی در آمریکا و هزینه های روزمره آن

زندگی در آمریکا و هزینه های روزمره آن بسته به این که در کدام منطقه از آمریکا, کدام…