درج اطلاعات ناقص مانع بررسی می باشد

شکایت از صاحبان آگهی یا فروشندگان

  •  

موارد ضروری جهت درج در ثبت شکایت  :

  • توضیح درباره موضوع شکایت به اختصار باشد.
  • درج لینک صفحه مربوط به موضوع شکایت الزامی است
  • عدم درج اطلاعات واقعی شاکی یا موضوع شکایت مانع بررسی شکایت می باشد .