نظام بهداشت و سلامت در اتریش

در اتریش، سیستم بهداشت به طور وسیع توسط کمک های تامین اجتماعی و مالیات ها، و بخش کمتری نیز از منابع خصوصی از قبیل هزینه های نسخه، فرانشیز بیمه، کمک هزینه های روزانه برای بستری در بیمارستان یا کمک ها به بیمه های درمانی خصوصی تأمین می شود.

مراقبت بهداشت عمومی توسط بیمه بهداشت اجتماعی و تصادفات پوشش داده می شود. خدمات آنها برای مثال شامل مراقبت از بیماران سرپایی و بیماران بستری، توانبخشی پزشکی، داروها، کمک بلاعوض برای وسایل کمک درمانی، آزمایش های سلامتی و پیشگیرانه یا مزایای زایشگاه برای وضع حمل می باشد. پزشکان و بخش های بیماران سرپایی بیمارستان ها مسئول مراقبت از بیماران سرپایی هستند، مراقبت از بیماران بستری در بیمارستان انجام می شود.

برای همه افراد استخدام شده که درآمد خوبی دارند، بیمه اجباری وجود دارد. برای تعداد زیادی از کسانی که شغل آزاد دارند نیز بیمه اجباری وجود دارد. فرزندان، همسران، پارتنرهای ثبت شده و پارتنرهای خانگی در خانواده های دارای فرزند می توانند بدون هیچ هزینه ای بیمه مشترک شوند. تحت شرایط خاص، بیمه خویش فرما نیز امکان پذیر است.

افراد بیمه شده و اعضای خانواده آنها می توانند به طور آسان به خدمات سیستم مراقبت بهداشت عمومی دسترسی داشته باشند. شما می توانید از خدمات مراقبت درمانی توسط پزشکان ثبت شده با قرارداد بیمه و از بیمارستان های عمومی استفاده کنید. بعضی خدمات از قبیل هزینه نسخه، پزشکان خصوصی و بیمارستان های خصوصی، بعضی خدمات دندانپزشکی یا مزایای روزانه بستری در بیمارستان به طور خصوصی پرداخت می شوند. اگر کسی بیمه درمانی نداشته باشد، باید کل هزینه های مزایای درمانی را متحمل شود.

درخصوص بیماری هایی که فرد استخدام شده در آنها مقصر نیست، کارفرما باید همه هزینه ها را تا یک زمان مشخص بپردازد، این زمان بستگی به طول خدمات و نوع استخدام دارد. بنابراین فرد استخدام شده بیمار کمک هزینه بیماری را از شرکت بیمه درمانی دریافت می کند، ولی این مبلغ کمتر از حقوق او می باشد.

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید