نظام آموزشی در روسیه

نظام آموزشی در روسیه ،طبق آمارسال۱۹۹۸،میزان حقوق رسمی معلمین در فدراسیون روسیه از۲۲۰ تا ۵۸۵ روبل متفاوت می باشد

نظام آموزشی در روسیه
نظام آموزشی در روسیه

آموزش معلمان

معلمین مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی

موسسات آموزشی مقطع غیر دانشگاهی(کالجهای فنی و عمومی) معلمین مدارس پیشین دبستانی ودبستانی را آموزش می دهند.مدت زمان دوره ۲ تا ۵ سال می باشد.این در حالیست که برخی موسسات آموزش معلمان مقطع دانشگاهی،معلمین مدارس ابتدایی را آموزش می دهند که طول این دوره ها نیز۵سال می باشد.فارغ التحصیلان دوره های موسسات آموزشی فوق ممکن است حرفه معلمی را به صورت عملی وحرفه ای(کارآموزی) تجربه نمایند.

نظام آموزشی در روسیه

معلمین مقطع متوسطه

آموزش معلمین مراکزمتوسطه درموسسات آموزش معلم مقطع دانشگاهی صورت میپذیرد.

برنامه آموزشی موسسات فوق ۵سال بطول می انجامد.فارغ التحصیلان ممکن است بصورت کار آموزی حرفه معلمی را تجربه نمایند.

اساتید دانشگاهی

اساتید راهنمای دانشجویان میبایست ازمیان اعضاء هیئت عـلمـی در پـایـه استـادی و فوق دکتری علوم منصوب گردند. در برخی موارد بنا به تصمیم هیئت های علمی موسسات آموزش عالی، عضو هیئت علمی با درجه دانشیاری نیزمیتواند بعنوان استادراهنما فعالیت نمایند.

دانشجویان این دوره که پروژه تحقیقاتی خود را در مـرزهای عـلـم و تکنولوژی رشته تخصصی خود دنبال میکنند مجاز به انتخاب دو استاد راهنما و یا یک استاد راهنما و یک استاد مشاور می باشند که ممکن است یکی از آنها درمرتبه دانشیاری باشند.اساتید راهنما بر انجام برنـامـه های آموزشی و پـروژه های تحقیقاتی تصویب شده دانشجـویان نظارت کامل دارند.

دانشجویان دوره دکتری موظفند همه ساله گزارش فعالیتهای یکساله خود را بـه همراه نتایج کسب شده به اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی مربوطه ارائه دهند.دانشجویانی که درمدت تعیین شده ازعهده ارائه برنامه های آموزشی و پروژه تحقیقاتی خود برنیایند با حکم ریاست موسسه آموزش عالی مربوطه از دوره اخراج می گردند.

دانشجویان این دوره همچنین برای انجام اقدامات مربوط به رساله تحقیقاتی و تکمیل مطالعات خود میتوانند برابر با سایراعضاء هیئت علمی موسسات آموزش عالی و سازمانهای علمی از تجهیزات ، آزمایشگاهها ، اتاقهای کار و کتابخانه ها بهره برداری نموده و از حق ماموریت به مراکز آموزشی و پژوهشی دیگر جهت تکمیل تحقیقات خود برخوردار گردند.

انتقال دانشجویان ایـن دوره از یک دانشگاه بـه دانشگاه دیـگر بـا موافقت روسای دو دانشگاه بلامانع است.روسـای موسسات آمـوزش عالی مکلفند در صورت درخواست دانشجو در حد امـکان تسهیلات و امکانات دولتی لازم را در اختیار وی قـرار داده تـا وی به مهارتهای حـرفـه ای تکمیلی دست یابد.دانشجویان ایـن دوره که به تحصیل در سیستم حضوری مبادرت می نمایند، همه ساله به مدت۲ماه ازمرخصی تحصیلی(تعطیلات) برخوردار می گردند.موسسات آموزش عالی مجازند برطبق قرار دادهای فیمابین با ارگانها ومراکز اعزام دانشجو،در صورت لزوم برای دانشجویان ورودی جدید پیش دوره یا کارآموزی مقدماتی برگزار نمایند.تضمینها و مزایای اجتماعی ویژه دانشجویان دوره دکتری مطابق قوانین روسیه و تصویب نامه های هیئت دولت روسیه فدراتیو تعیین می گردد.

نظام آموزشی در روسیه

بررسی آماری اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی

بر طبق آمار منتشره بالغ بر۷۰۰هزار نفر در موسسات آموزش عالی روسیه مشغول بکار میباشند که از این تعداد۳۵۰هزارنفرمدرس ، ۵۰۰۰۰ نـفر در امور پژوهشی و ۳۰۰ هزار نفر در امـور مدیـریتی و خدمـات اداری مشغول به فعالیت می باشند. از تعداد مدرسین۱۵۰ هزاراستاد (آکادمیسین و پرفسور) و۷۷هزار دانشیار و استادیار با مدارک فوق دکتری و دکتری در امور آموزشی و پژوهشی مشغول به فعالیت می باشند.

حقوق و مزایای معلمین

طبق آمارسال۱۹۹۸،میزان حقوق رسمی معلمین در فدراسیون روسیه از۲۲۰ تا ۵۸۵ روبل متفاوت می باشد.این در حالیست که حقوق پرسنل مدیریت مدارس بر۴۰۵ تا ۷۳۵بالغ می گردد.لازم به ذکر است که حقوق مکفی برای ادامه زندگی هر فرد ۴۱۱روبل در ماه میباشد.حقوق معلمین در مقایسه با حقوق کادر دیگر حوزه های اقتصادی ازکمترین مقدارممکن برخوردارمیباشد.به عبارت دیگرمیتوان گفت که سطح حقوق کادر آموزشی کشور تنها بر۳۰%معدل حقوقی کادر حوزه صنایع کشور بالغ می گرددکه این خود به افزایش تمایل تعداد بیشتری از معلمین به کاهش سن بازنشستگی در حوزه آموزش وکاهش نرخ جذب معلمین سطوح مختلف آموزشی از میان فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی منجر گردیده است.علاوه بر این حقوق پرداختی معلمین به روز نبوده و با تاخیر زیاد توام است.مدت زمان تاخیر درپرداخت حقوق معلمین در مناطق مختلف کشور از۳تا۱۰ماه متغیر است. درمقابل میزان حقوق معلمین مدارس غیردولتی بالاتر از معلمین مدارس دولتی است که این خود به دلیل وجود اختلافات عمده در نسبت معلمین به دانش آموزان است به نحویژه در مدارس دولتی به استثنای مدارس کم ظرفیت حومه شهر، میانگین نسبت دانش آموزان به معلمین۲تا چند برابر این نسبت درمدارس خصوصی بوده است.

نظام آموزشی در روسیه

آموزش بزرگسالان
ازجمله مهمترین مراکزآموزش بزرگسالان روسیه میتوان از۹۰انستیتوی آموزش مهارتهای شغلی تحت مسئولیت فدراسیون نام برد.علاوه بر این،۳انستیتوی آموزش

پایه شغلی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارند

نظام آموزشی در روسیه

آموزش فنی و حرفه ای
ساختار آموزشی
آموزش حرفه ای پایه یکی از راههای تربیت کیفی نیروی انسانی و متخصص کشور و باز آموزی جمعیت غیر شاغل و بیکار به شمار می آید.در حال حاضر دو سوم ازکارکنان شاغل درشاخه های اقتصادی روسیه از مراکز فنی و حرفه ای فارغ التحصیل گردیده اند.درفدراسیون روسیه بالغ بر۴۰۵۰موسسه با مجموع ۷/۱میلیون دانش آموز به انضمام ۶/۳ هزارمدرسه روزانه با ۶/۱میلیون کارآموز من جمله ۸۸۳ مرکز لیسه حرفه ای در این حوزه فعالیت داشتند.علاوه بر نظام آموزش فنی و حرفه ای دولتی، ۸موسسه آموزش حرفه ای پایه غیردولتی نیز فعالیت داشتند.ازسال۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷، تاسیسات نظام آموزش حرفه ای پایه به ۲۷۱مرکزتقلیل یافت.طی سال ۱۹۹۸ نظام آموزش حرفه ای با اعمال تغییراتی درشاخصهای کمی به بهای تجدید سازمان تاسیسات آموزش حرفه ای تغییر یافت.دراین فرایند۱۰موسسه آموزشی حذف شده و۹ مرکز دوباره ایجاد گردید.طی سالهای۱۹۹۱تا ۱۹۹۷ همچنین نرخ کارگران آموزش دیده حوزه کاری کشور به۱/۳۴۱ هزار نفر کاهش یافت.این در حالیست که در سال ۱۹۹۸ نرخ متخصصین مراکز آموزش حرفه ای پایه بر۸۰۰هزار نفر من جمله ۶۶۸ هزارفارغ التحصیل مدارس حرفه ای روزانه و لیسیوم بالغ گردید.سیاست سال ۱۹۹۸،درخصوص آموزش فنی و حرفه ای موید حفظ تمایل درجهت تقلیل نرخ کادر مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تاکید بر برخورداری جوانان از امکانات آموزش حرفه ای است.بدین لحاظ نظام آموزش حرفه ای، بازآموزی شهروندان بیکار وغیر شاغل و مدرنیزه نمودن آموزش حرفه ای را دراولویت برنامه های خود قرارداده است. آموزش حرفه ای پایه همچنین به حمایت اجتماعی از قشر جوانان درمعرض خطر تاکید دارد.درکل نرخ ثبت نامی افراد در مدارس حرفه ای روزانه بر۵/۱۷هزار نفربالغ می گردد که ۶/۱۳%ازکل افراد روزانه را تشکیل میدهند.

نظام آموزشی در روسیه

آموزش عالی فنی و حرفه ای غیر دانشگاهی
تحصیلات غیر دانشگاهی حرفه ای وفنی حرفه ای ، در کالجهای فنی وکالج های آموزش معلمان ، اقتصاد ، پزشکی وفنی ارائه می گردد.کالجهای فوق توالی گسترده ای از دوره ها وبرنامه های آموزشی را به منظور پیشبرد مهارتها ودانش فنی وحرفه ای ارائه می نمایند.تحصیلات فوق بین۲ تا ۳سال بطول انجامیده و به کسب مدرک آموزش عالی فنی حرفه ای منتج می گردد. رشته های نیمه تخصصی نظیر تکنسین، پرستاری ، مامایی وغیره …. ) در زمره رشته های عالی غیر دانشگاهی محسوب می گردند.

نظام آموزشی در روسیه

آموزش استثنایی

کودکان معلول ازحمایت اختصاصی دولت روسیه جهت نیل به حقوق آموزشی خویش برخوردار می باشند.پایه این چنین تضمینی که در طرح قانون فدرال لحاظ گردیده بود، طبق ملاحظات ۱۴می سال۱۹۹۸تغییر شکل داده و توسط دومای ایالتی مورد اصلاح قرار گرفت.در این ارتباط،حفظ و توسعه نظام آموزش استثنایی و بکارگیری معیارهای ایالتی آموزش عمومی برای این طبقه ازکودکان و اصلاح مفهوم نظام آموزشی استثنایی صورت گرفت.علاوه بر۸موسسه آموزش استثنایی، مراکز دیگری برای افراد مواجه با آسیب مغزی وعقب ماندگی فیزیکی و ذهنی،گشایش یافته است.گفتنی است که درمراکزآموزش استثنایی،آسایشگاه ها ومراکز توان بخشی کودکان نیز با تعداد ۸۳هزارمربی،۴هزارکادرپزشکی و۲/۲هزاردکتر با تخصصهای مختلف فعالیت دارند. کمیته مشاوره روانشناسی- پزشکی مستقر درمراکز آموزش استثنایی نیز به بررسی کودکان ناتوان پرداخته و به تعیین مسیر آموزشی این افراد از طریق مشاوره با والدین و مربیان آنان می پردازند.

نظام آموزشی در روسیه

آموزش غیررسمی
مدارس جامع شبانه روزی
نرخ معلمین مدارس جامع شبانه روزی بر ۱۴۷۶۷معلم مشتمل بر ۱۲۰۶۲معلم ویزه مراکزشهری و ۲۷۰۵ معلم ویزه مراکز حاشیه ای مشتمل می گردد.

سیاستهای آموزشی
افزایش نرخ جذب معلمین مدارس جامع شبانه روزی

افزایش نرخ جذب و ابقاء دانش آموزان مواجه با ناتوانییهای جسمانی و ذهنی

افزایش نرخ جذب کودکان بی سرپرست و بی بضاعت

افزایش نرخ مراکز آموزش پایه شبانه روزی

فعالیت ۶۵۸دکتر و ۱۴۷۲پرستار در مدارس جامع شبانه روزی

جذب بیش از۲هزار معلم و مربی برخوردار از مدارک آموزش عالی در مراکز آموزش پایه شبانه روزی

نظام آموزشی در روسیه

اولویتها و علایق آموزشی
نظام آموزشی روسیه دستخوش تحولاتی عمیق وابسته به شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گردیده است.این اصلاحات به منظور تقویت و پیشرفت دموکراسی و هویت ملی و تسهیل گذار به سوی اقتصاد باز است.ازجمله مهمترین اولویتهای آموزشی روسیه در جریان اعمال این قبیل اصلاحات ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

– تغییر شبکه تشکیلات و تنوع ظرفیت های آموزشی

– برخورداری کلیه شهروندان روسی از حق آزادی انتخاب درکتب، برنامه ها ، واحدها و تخصصهای آموزشی

– معطوف داشتن توجه بر بعد منطقه ای و ایالتی نظام آموزشی

– حمایت از پیشرفت مدارس دولتی در عین توسعه فضاهای آموزشی مشترک

به دیگر سخن دانش آموز حق دارد از نهاد آموزشی به نهاد آموزشی دیگر منتقل شده و به ادامه تحصیلات خود در هر منطقه از کشور مبادرت نماید.

– تدوین و تنظیم معیارهای آموزشی کشور و نظارت بر روند اجرایی این معیارها،به عنوان ابزارهای اصلی تداوم و توسعه فضای آموزشی مشترک

بازسازی و حمایت از نهادهای آموزشی مبتکر ، بدون توجه به شکل سرمایه

ارائه خدمات پیش از آموزش و انتصاب شغلی معلمین، انتقال به نظام چند سطحی تربیت معلم و نظام جدید ادغامی

نظام آموزشی در روسیه

اصول و اهداف آموزشی
– حفظ ویژگی خاص مبتنی بر انسانیت آموزش ، اولویت فراگیر ارزشهای کلی بشری ، زندگی ، بهداشت ، ایجاد زمینه پیشرفتهای فردی رایگان، تأمین اهداف آموزش و پرورش دانش آموزان،حفظ روحیه بومی بودن و عشق به سرزمین مادری.

– فراهم سازی فضای فرهنگی متساوی درکشور درعین حفظ سنتهای فرهنگی، نژادی و منطقه ای

– فراهم سازی امکانات آموزشی برای کلیه شهروندان روسی به گونه ای که پاسخگوی کلیه گروه های دانش آموزی باشد.

– حفظ خصوصیت همگانی بودن تحصیل برای کلیه شهروندان روسی

– برخورداری شهروندان روسی از حق آزادی انتخاب مرکز آموزشی خود

– حفظ ویژگی مردمی و ملی بودن آموزش در مدیریت و استقلال عمل نهادهای آموزشی

نظام آموزشی در روسیه

معضلات آموزشی
نیاز به سرمایه جهت تعمیرات اساسی و فوری۲/۲۴هزار از تاسیسات عمومی آموزش (۳۷% از کل تاسیسات آموزشی کشور)

نا امنی۵/۶ درصد ازساختمان مدارس

عدم توانایی موسسات آموزشی در ارائه امکانات بهداشتی مناسب به دانش آموزان

برگزاری کلاسهای درسی۳-۲نوبته به واسطه کمبود تعداد مراکز آموزشی

ناکافی بودن تجهیزات کلاسی،آزمایشگاهی‌ و ابزار کمک آموزشی

عدم توسعه امکانات تکنولوزیک در مراکز آموزشی

مواجهه معلمین با تجهیزات آموزشی محدود جهت اجرای کارعملی در حوزه های شیمی، بیولوژی‌ و فیزیک

محدودیت دروس عملی به عملکرد نمایشی معلمین به واسطه فقدان آزمایشگاه های علمی به تعداد کافی

وجود اختلافات فاحش میان امکانات آموزشی مدارس شهری و روستایی تا میزان۷۰-۵۰ %

عدم پویایی آموزشی به واسطه بکارگیری روشهای آموزش تکنولوزیک به کمک فیلم های ویدئوئی

عدم برخورداری مدارس شبانه روزی از امکانات بهداشتی مناسب

تاخیر در سرمایه گذاری آموزشی

ضعف دولت فدراسیون روسیه درغلبه برمشکلات سرمایه گذاری‌ طی روند اصلاحات آموزشی

عدم توافق میان آموزش پیش دانشگاهی و آموزش عالی واتخاذ سیاست واحدسرمایه گذاری درنظام آموزشی

عدم تخصیص سرمایه کافی جهت انتشار کتب درسی جدید به اندازه ضروری

عدم موفقیت سیاست سرمایه گذاری چند سطحی در موسسات آموزشی

تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای کاری معلمین و کادر آموزشی که خود به کاهش پرستیژ کاری معلمین منجر گردیده است.

طبقه بندی جمعیتی برمبنای سطح درآمد و طیف خدمات آموزشی که به نوبه خود به ایجاد شرایط نامساوی برای کودکان و جوانان در دست یابی به آموزش کیفی منجر گردیده است.

پایین بودن سطح امنیت اجتماعی دانش آموزان و کادر آموزشی کشور

افزایش ارتقاء کمی برنامه‌ها و کتب درسی با هدف آماده سازی دانش آموزان جهت ورود به مراکزآموزش عالی و عدم توجه به ارتقاء کیفی

عدم برخورداری وزارت آموزش و پرورش از قدرت نظارت بر فعالیت مراکز آموزش محلی

نظام آموزشی در روسیه

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید